5-Chloro-1-methyl-4-nitro imidazole

5-Chloro-1-methyl-4-nitro imidazoleAPI Name Azathioprine Intermediate
Intermediate Name 5-Chloro-1-methyl-4-nitro imidazole
CAS No. 4897-25-0
Stage Commercial