4-(5-bromo-2-chlorobenzyl) phenyl ethyl ether

4-(5-bromo-2-chlorobenzyl) phenyl ethyl etherAPI Name Dapagliflozin Intermediate
Intermediate Name 4-(5-bromo-2-chlorobenzyl) phenyl ethyl ether
CAS No. 461432-23-5
Stage Commercial