(2R)-2-[(tert-butoxy carbonyl)amino]-2-phenyl ethyl methane sulfonate

(2R)-2-[(tert-butoxy carbonyl)amino]-2-phenyl ethyl methane sulfonateAPI Name Elagolix Intermediate
Intermediate Name (2R)-2-[(tert-butoxy carbonyl)amino]-2-phenyl ethyl methane sulfonate
CAS No. 102089-75-8
Stage Pilot