(3S)-3-[4-[(5-bromo-2-chloro phenyl) methyl] phenoxy] tetrahydrofuran

(3S)-3-[4-[(5-bromo-2-chloro phenyl) methyl] phenoxy] tetrahydrofuranAPI Name Empagliflozin Intermediate
Intermediate Name (3S)-3-[4-[(5-bromo-2-chloro phenyl) methyl] phenoxy] tetrahydrofuran
CAS No. 915095-89-5
Stage Commercial